Sanctera Wiki

"Noctanen” eller “De Nios tro” är den kollektiva tron som utövas av framförallt människor över hela Sanctera. Det är den största och mest utspridda tron i världen och utövas av mer eller mindre alla människor. Ateism är ett koncept som inte existerar i Sanctera, då det är bevisat att gudarna faktiskt existerar. De gör sina röster hörda och har i sällsynta fall faktiskt vandrat på jorden i olika skepnader. Existensen av dessa gudar innebär inte nödvändigt att alla tycker om dem, tvärt om. När det gång på gång bevisats att det finns en högre makt så innebär det även att det finns en högre orättvisa som kan drabba även den godaste av människor.

Noctanen utgörs av nio gudar och kallas i folkmun således oftast som “De Nio”. Det är allmänt accepterat att det existerar andra gudomliga väsen i världen, men inom den Noctanska tron så bleknar dom bredvid storheten av De Nio.

De nio gudarna

Det är allmänt införstått att dessa gudomliga väsen inte kan beskrivas med mänskliga attribut. De saknar kön och tar olika former beroende på vem man talar med. Hur var och en föreställer sig de respektive gudarna och hur de väljer att lovorda dem i sina personliga böner är upp till var och en. Phaxis kan som exempel beskrivas som ljusets moder och fader, eller enbart ljusets skapare. Generellt så beskrivs gudarna som “hen”, men ingen beskrivning är mindre accepterad än andra.

Phaxis – Frälsaren – Ljus, Nåd, Välvilja

Noxis – Splittraren – Mörker, Kaos, Villkorslös frihet

Sentilla – Tänkaren – Balans, Filosofi, Frånvaro

Ancora – Välgöraren – Beskydd, Rättvisa, Hjälpa de svaga

Furcin – Revoltören – Egen väg, Laglös, Godhjärtad

Decernio – Domaren – Bedömning, Ordning, Lag

Ambila – Nomaden – Vandring, Fri vilja, Fritt uttryck

Domium – Ägaren – Kontroll, Styre, Makt över andra

Peltrix – Hedonisten – Självrättfärdigande, Insikt, Njutelse

Var gud har också en allmänt känd bön tillägnat guden.

Samtliga av de nio gudarna har sina respektive tempel men den samlade tron av de nio kallas Noctanen. I alla stora städer finns det åtminstone ett tempel där alla nio dyrkas utöver gudarnas eventuella individuella helgedomar. Dessa tempel och helgedomar existerar i tusentalen världen över.

Den Noctanska tron strävar efter att uppfylla De Nios gemensamma dröm om ett Perfekt Sanctera. En värld av outgrundlig skönhet och lycka för alla. Drömmen är densamma hos alla gudar, men vägen dit varierar ibland radikalt från gud till gud.

Domium menar att vägen till Drömmens uppfyllande måste ske igenom underkastelse medan Noxis menar att den kommer från kompromisslös frihet, för att bara nämna ett exempel. Detta skapar en hel del konflikt mellan de som enbart favoriserar en specifik av De Nio och dedikerar sig att eftersträva just den ideal. De absolut flesta av de som dyrkar Noctanen har en gud som de ter sig specifikt till, men det finns dem som strävar efter att dyrka samtliga av De Nio lika mycket och försöker således hitta en balans mellan deras läror.

Synen på andra gudar inom De Nios Tro

Med nio väldigt annorlunda vägar att ta till den stora drömmen och med sekel av människor som tolkar, omtolkar och binds av den något begränsade livslängden som är dödlighet så föds osämja. Det finns en självklar respekt och vördnad till de övriga gudarna, utöver den man personligen ter sig till, men det utesluter inte att man ogillar den filosofin och de metoder som tillämpas för att införliva den hos de dyrkande människorna.

Gudarna är syskon som delar samma dröm, men relationen tempel emellan kan ibland vara ansträngd och instabil. Det Noctanska Rådet finns till för att inga storskaliga konflikter ska komma utav de olika gudarnas läror, men även om de flesta templen förespråkar ett syskonskap mellan de dyrkande så är det inte sällsynt att stora grupper av troende hamnar i argument, slagsmål och upplopp.

Var gud har 'Inflytande' över olika domäner av verkligheten. Det kan vara rent fysiska koncept så som dag och natt eller rent metafysiska som frihet eller kontroll. Trots att man kanske har tett sig till en specifik gudom inom De Nios Tro så kanske inte just den guden är bäst lämpad att be till i alla situationer. Det finns inget skenheligt i akten där en präst inom tex. Peltrix ber till Ancora för hjälp och vägledning rörande sjukdom, eller till Noxis för hjälp att hitta i natten.

Noctanska Rådet

Det Noctanska rådet utgörs av De Nios individuella tempelsamfunds ledare och ligger i Gulámas huvudstad Zagaljuvac. Det är deras uppgift att medla i tvister mellan templen, tolka Trinaten samt samarbeta för att bäst se till att den Noctanska-trons traditioner och seder efterföljs.

Det Noctanska rådet skyddas av en mängd olika grupper kopplade till tron. Främst av dem är de som enbart kallas “De grå”, och utgörs nästan uteslutande av de som vigt sitt liv till Sentilla. Denna elitstyrka agerar som rådets primära vaktstyrka, och har i århundraden stått vakt utanför rådskammaren.

Den Noctanska Paladinordern

Den Noctanska kyrkan, som tillber de nio gudarna, har flertalet verktyg för att hålla ordning mellan de nio tempelsamfunden och bevara kyrkans intresse runt om i Sanctera. De flesta större tempel och helgedomar har exempelvis sina egna privata vaktstyrkor bestående av djupt troende frivilliga.

Det främsta verktyget är utan tvekan De Nios Paladinorder.

Trinaten

Den samlade Noctanska tron dikteras av de Tre Heliga Skrifterna, kallade Trinaten.

Det första dokumentet är enbart känd som “Skapelsen”. Skriften beskriver hur De Nio skapade världen och den ordning var och en strävar efter.

Det andra dokumentet kallas för “Livet”, och är det som är objekt för mest tolkande. Den beskriver hur den fromme ska leva sitt liv i enlighet med de nio.

Det siste dokumentet kallas “Döden”, och beskriver livet efter detta.

Trinaten berättar om livet efter döden som en vandring. När man dör nedstiger din själv till underjorden och möts utav en skepnad i en enkel brun kåpa. Skepnaden presenterar sig som Guden Ambila. Man blir sedan ombedd att vandra med Ambila genom underjordens rike och längs dessvägar. Under denna vandring får man göra ett antal val, vilt spritt från människa till människa. Vissa val går att göra, vissa inte. Man vandrar i vad som känns som år, decennier kanske århundraden. Till slut når vandringen sitt slut vid en en stor rund damm. I mitten av dammen ligger en helt rund plattforms liknande klippa.

På klippan sitter en naken, äldre, skepnad. Hen sitter i skräddarställning och har en havsblå ögonbindel. Skepnaden på stenen presenterar sig som Guden Decernio. I sin vänstra hand håller hen en stav gjord av och färgad som björk. Hen förklarar dina val för en, både i ens levande tid och de vägarna man vandrat med Ambila. Runt cirkeln i mitten av dammen ligger det arton stycken gråa, helt runda, stenar i storlek med en mänsklig skalle. Efter Decernio pratat klart höjer hen sin stav. Hen för den långsamt mot en utav stenarna och stöter till den bestämt. Små ringar från stöten börjar sprida sig i vattnet. Snabbt blir ringarna till vågor och snabbt blir vågorna höga som berg. Vågorna omsluter en och man sköljs bort i dem.

Vilken sten Decernio stöter till avgör vilket efterliv du kommer till. Nio av dem representerar de Nio Gudarnas olika Himlar, en för varje gud. De andra nio representerar de Nio Gudarnas Helveten. Hur du har levt och vilka beslut avgör om Decernio anser dig vara värdig att tjäna och leva i en av Gudarnas Himlar. Eller om du förargat någon Gud såpass mycket att de döms till att plågas resten av ditt liv i deras Helvete.